សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព​ ពុទ្ធិ សីលធម៌

បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច

មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច និងទេសចរណ៍ គឺជាមហា
វិទ្យាល័យដែលមានការវិវត្តខ្ពស់ប្រកបដោយភាពជឿជាក់
ពេញនិយមក្នុងបរិបទប្រតិបត្តិការធុរកិច្ច

អានបន្ត

បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច

បន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ​ អង្គរ
គឺជាឱកាសតែមួយគត់ដែល ប្រែក្លាយជីវិតអ្នក
សិក្សាឲ្យទៅជាបញ្ញាពលករនិងឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង។

អានបន្ត

សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច និងទេសចរណ៍ គឺជាមហា វិទ្យាល័យដែលមានការវិវឌ្ឍខ្ពស់ប្រកបដោយភាពជឿជាក់
ពេញនិយមក្នុងបរិបទប្រតិបត្តិការធុរកិច្ច និងឧត្តមភាពក្នុង
ការ ផ្តល់សេវាអប់រំ បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

អានបន្ត

កម្មវិធីសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាបានទទួលស្គាល់ដោយ គណៈកម្មា ធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ។

អានបន្ត

ព្រឹត្តឹការណ៍

មហាវិទ្យាល័យ សុខភាពសាធារណៈ រៀបចំ ឱ្យនិស្សិតសិក្សា និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបន្ទប់អនុវត្ត

អានបន្ត

Lastest post

ស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដែលមានបណ្ណាល័យ

សម្បូរបែប និងមានអ៊ីនធឺណែតល្បឿនលឿនសម្រាប់បម្រើសេវាសិក្សាដល់និស្សិត ធ្វើការស្រាវ ជ្រាវ 
បូកបញ្ចូលការចុះកម្មសិក្សា និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័នដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ 
ដូចជា៖ ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ។
អានបន្ត

ឱកាសទីផ្សារការងារ Job Opportunity

សម្បូរបែប និងមានអ៊ីនធឺណែតល្បឿនលឿនសម្រាប់បម្រើសេវាសិក្សាដល់និស្សិត ធ្វើការស្រាវ ជ្រាវ
បូកបញ្ចូលការចុះកម្មសិក្សា និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័នដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ 
ដូចជា៖ ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ។ 

ឱកាសទីផ្សារការងារ \ Job Opportunity


អានបន្ត

ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតអាជីពនៅតាមក្រុមហ៊ុន

សម្បូរបែប និងមានអ៊ីនធឺណែតល្បឿនលឿនសម្រាប់បម្រើសេវាសិក្សាដល់និស្សិត ធ្វើការស្រាវ ជ្រាវ
បូកបញ្ចូលការចុះកម្មសិក្សា និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័នដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ ដូចជា៖
ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ។ ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតអាជីពនៅតាមក្រុមហ៊ុន
អានបន្ត

Copyright© 2017 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved