សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

 

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល /the Composition of Board of Trustees

 

 

ឯកឧត្តម អ្នកឧកញ៉ា បណ្ឌិត សៀង ណាំ (SEANG Nam)

តួនាទី ៖ ប្រធាន (Chairman)

តំណាង៖ ឥស្សរជន

 

 

 

លោកបណ្ឌិត សុខ តុញ (SOK Tonh)

តួនាទី ៖ អនុប្រធាន (Vice-Chairman)

តំណាង៖ ម្ចាស់ហ៊ុន

 

 

 

លោកបណ្ឌិត ញិល រដ្ឋា (Dr. GNEL Rattha, PhD)

តួនាទី ៖ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ និងសាកលវិទ្យាធិការ

តំណាង៖ គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

             

 

 

 

លោកបណ្ឌិត ហៀក សុណារិទ្ធ (HEAK Sonarith)

តួនាទី ៖ សមាជិក

តំណាង៖ ពាណិជ្ជករ

 

 

 

 

លោក ម៉េង ហ៊ាង  (MENG Heang)

តួនាទី ៖ សមាជិក

តំណាង៖ បុគ្គលិក និងសាស្ត្រាចារ្យ

 

 

 

[3] កំណត់ហេតុអង្គប្រជុំវិសាមញ្ញ លេខ ៣៨៧/១៨ ស.អ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
 

 

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved