សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
  អានបន្ត
 • សញ្ញាបត្រសម្រាប់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី 9-10 និ
  ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • អាហារូបករណ៍ 2020-2021
  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង/ Announcement
  ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤ ផ្នែក (29-07-2020 រហូតដល់ 29-10-2020)
  អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard! ~ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ (អេ.យូ) សូមជ្រើសរើស បុគ្គលិកការិយាល័យសិក្សា បុគ្គលិកការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស បុគ្គលិកការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិកការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាន ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ សូមបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកដាក់ពាក្យរាងរាល់ពេលធ្វើការ ។ 

សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ មានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិមួយដែលដឹកនាំដោយសាកលវិទ្យាធិការ និងមានប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រង     ដូចតទៅ  គណៈកម្មការប្រតិបត្តិថ្នាក់កំពូលរបស់សាកលវិទ្យាល័យ មានចំនួន ៣(បី) រូប គឺសាកលវិទ្យាធិការ ១ (មួយ) រូប សាកលវិទ្យាធិការរង ២ (ពីរ) រូប ឯគណៈកម្មការប្រតិបត្តិថ្នាក់កណ្តាល មាន ១២ (ដប់ពីរ) រូប ដូចតទៅ ព្រឹទ្ធបុរស មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ ១ (មួយ) រូប មហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈ ១ (មួយ) រូប និងព្រឹទ្ធបុរសរង១(មួយ) រូប មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ១ (មួយ) រូប មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា ១ (មួយ) រូប និងប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ ១(មួយ)រូប មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រ និងនិតិសាស្ត្រ ១ (មួយ) រូប មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម ១ (មួយ) រូប មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម ១ (មួយ) រូប។ ចំណែកឯការិយាល័យទាំងអស់មានតួនាទីជាសេនាធិការសម្រាប់ការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាព។
 

Angkor University consist of executive committee led by the rector,  and has management system including  university's top executive committee with 4 (four) members such as one rector, 3 vice-rectors; middle committee has 12 (twelve) members such as One dean for the Faculty of Business Administration and Tourism, One dean and One vice-dean  for the Faculty of Public Health, One dean for the Faculty of Science and Technology, One dean for the Faculty of Humanities and Languages  and One head of the Department of Korean Language, One dean for the Faculty of Sociology and Law, One dean for the Faculty Agriculture, and One dean for the Faculty of Engineering and Architecture. Whereas all offices play role as chief of staff for the operation of work with effectiveness and quality.

----------------------------- 

[1] រចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ /The structure of executive committee

[2] គោលការណ៍គ្រប់គ្រង និងអភិបាលកិច្ច

[3]សេចក្តីសម្រេចស្តីពីកែសម្រួលលក្ខនិ្តកៈបុគ្គលិកលេខ០៦៨/១៩ ស.អ

[4]ទម្រង់វាយតម្លៃបុគ្គលិក

[5]ទម្រង់ការសម្ភាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក

6] លទ្ធផលសម្ភាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក 2020

Conpyright© 2021 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved