សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

មហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈ 

វេជ្ជបណ្ឌិត ញូង ភក្តី ( Dr. Nhoung Pheakdey)

ព្រឺទ្ធបុរស មហាវិទ្យាល័យ

ជំនាញ ៖ Anaesthesia

ចាប់ផ្តើមការងារ ៖ ឆ្នាំ ២០១៨

 

 

លោក អយ លាងសេង (  Mr. Hoy Leangseng)

ព្រឺទ្ធបុរសរង និងប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់គិលានុបដ្ឋាក

ចាប់ផ្តើមការងារ ៖ ឆ្នាំ ២០១៩

 

 

អ្នកស្រី ស្រ៊ឺ ផាន់ស៊ី  (  Mrs. Phannsy Sroeu)

ប្រធាន ដេប៉ាតឺម៉ង់ឆ្មប

ជំនាញ ៖ ឆ្មប

ចាប់ផ្តើមការងារ ៖ ឆ្នាំ ២០១៩

 

 

មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម

បណ្ឌិត ហូ​ ចាន់ថា   (  Dr. Ho Chantha )

ព្រឺទ្ធបុរស មហាវិទ្យាល័យ 

ជំនាញ ៖ សំណង់ស៊ីវិល

ចាប់ផ្តើមការងារ ៖ ឆ្នាំ ២០១៨

 

 

លោក កង វុត្ថា   Mr. Korng Vutha )

ព្រឺទ្ធបុរសរង

ជំនាញ ៖ សំណង់ស៊ីវិល

ចាប់ផ្តើមការងារ ៖ ឆ្នាំ ២០២១

 

 

 

មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍

 

 • មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា/ Faculty of Science and Technology 
 • មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រនិងភាសា/ Faculty of Humanity and Languages 
 • មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងនីតិសាស្ត្រ/ Faculty of Sociology and Law
 • មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម/ Faculty of Agriculture 
 • ​​ការិយាល័យសិក្សានិងកិច្ចការប្រឡង/ Academic and Examination Office 
 • មជ្ឍមណ្ឌលភាសាបរទេស/ Foriegn Language Center  
 • ​​ការិយាល័យគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ​ Finance and Accounting Office  
 • ​​ការិយាល័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងបច្ចេកវិទ្យា/ Cooperation and Technology Office 
 • បណ្ណាល័យ/ Library 
 • ការិយាល័យធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង/Internal Quality Assurance Office 
 • មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដើម្បីឧត្តមភាពនិងនវានុវត្តន៍/ Research Center for Excelence and Innovation of Angkor University  

 

Angkor University consist of executive committee led by the rector,  and has management system including  university's top executive committee with 4 (four) members such as one rector, 3 vice-rectors; middle committee has 12 (twelve) members such as One dean for the Faculty of Business Administration and Tourism, One dean and One vice-dean  for the Faculty of Public Health, One dean for the Faculty of Science and Technology, One dean for the Faculty of Humanities and Languages  and One head of the Department of Korean Language, One dean for the Faculty of Sociology and Law, One dean for the Faculty Agriculture, and One dean for the Faculty of Engineering and Architecture. Whereas all offices play role as chief of staff for the operation of work with effectiveness and quality.

----------------------------- 

[1] រចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ /The structure of executive committee

[2] គោលការណ៍គ្រប់គ្រង និងអភិបាលកិច្ច

[3]សេចក្តីសម្រេចស្តីពីកែសម្រួលលក្ខនិ្តកៈបុគ្គលិកលេខ០៦៨/១៩ ស.អ

[4]ទម្រង់វាយតម្លៃបុគ្គលិក

[5]ទម្រង់ការសម្ភាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក

6] លទ្ធផលសម្ភាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក 2020

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved