សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
  អានបន្ត
 • សញ្ញាបត្រសម្រាប់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី 9-10 និ
  ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • អាហារូបករណ៍ 2020-2021
  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង/ Announcement
  ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤ ផ្នែក (29-07-2020 រហូតដល់ 29-10-2020)
  អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard! ~ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ (អេ.យូ) សូមជ្រើសរើស បុគ្គលិកការិយាល័យសិក្សា បុគ្គលិកការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស បុគ្គលិកការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិកការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាន ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ សូមបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកដាក់ពាក្យរាងរាល់ពេលធ្វើការ ។ 

 

កាលវិភាគសិក្សា និងកាលវិភាគប្រឡងជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់និស្សិត។ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកាលវិភាគសិក្សា និងប្រឡងគឺជាបញ្ជីដែលបង្ហាញពីកាលបរិច្ឆេទរបស់មុខវិជ្ជាជាក់លាក់ដែលត្រូវសិក្សា និងប្រឡង។ 

សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ និស្សិតអាចទាញកាលវិភាគសិក្សា និងកាលវិភាគប្រឡងតាមរយៈវេបសាយនេះដែលត្រូវបានដាក់ភ្ជាប់ស្របតាមមុខជំនាញ ជំនាន់ ពេលវេលាសិក្សា និងកម្រិតសិក្សានីមួយៗ។ កាលវិភាគសិក្សា និងកាលវិភាគប្រឡងត្រូវបាបបង្ហាញក្នុងតារាងទី ១ និង អត្ថន័យអក្សរកាត់និងលេខអារ៉ាប់ក្នុងប្រអប់ត្រូវបានកំណត់ក្នុងបញ្ជាក់ខាងក្រោម ៖ 

តារាងទី ១ ៖ កាលវិភាគសិក្សា និងប្រឡងតាមជំនាញនិងជំនាន់នីមួយៗ

ល.រ មុខជំនាញ/Major កាលវិភាគ និងការប្រឡង/Class Schedules and Examinations
MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
1 គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច Business Administration                                                            
1 ភាសាកូរ៉េ Korean Language                                                            
2 ភាសាអង់គ្លេស English Language                                                            
3 ព័ត៌មានវិទ្យា Information Technology                                                          
4 វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ Computer Science                                                          
5 នីតិឯកជន Private Law                                                            
6 នីតិសាធារណៈ Public Law                                                            
7 នីតិអន្តរជាតិ International Law                                                            
8 វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ Political Science                                                            
9 ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ International Relations                                                            
10 គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម Business Management                                                            
11 គណនេយ្យ Accounting                                                          
12 ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ Banking and Finance                                                            
13 ទីផ្សារ Marketing                                                            
14 គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស Human Resource Management                                                            
15 គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ Hotel and Tourism Management                                                          
16 សំណង់ស៊ីវិល Civil Engineering                                                        
17 ស្ថាបត្យកម្ម Architecture                                                        
18 រចនាផ្នែកខាងក្នុង Interior Design                                                            
19 អគ្គីសនី និងអេឡិចត្រូនិច Electronics and Electricity                                                            
20 គិលានុបដ្ឋាក Nursing                                                            
1 គិលានុបដ្ឋាក Nursing                                                        
2 ឆ្មប Midwifery                                                            
3 គណនេយ្យ Accounting                                                            
4 គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ Hotel and Tourism Management                                                            
1 ភាសាកូរ៉េ Korean Language                                                            
2 ភាសាជប៉ុន Japanese Language                                                            
3 ភាសាចិន Chinese Language                                                            
4 ភាសាបារាំង French Language                                                            
5 ភាសាអង់គ្លេស English Language                                                            
6 ស្មាតធិច SMARTECH                                                            

 

បញ្ជាក់/Noted៖ 

 • MOR= MORNING (ពេលព្រឹក)
 • AFT= AFTERNOON (ពេលរសៀល)
 • EVE= EVENING (ពេលល្ងាច)
 • លេខ ១៥ មានន័យថា ជំនាន់ទី ១៥  / The number 15 represent to Promotion 15 
 • លេខពណ៌ខៀវសំដៅដល់ផ្នែកកាលវិភាគសិក្សា/ The blue Number is represented to Class Schedule section
 • លេខពណ៌ក្រហមសំដៅដល់ផ្នែកកាលវិភាគប្រឡង/ The red Number is represented to Examinations Schedule section

Conpyright© 2021 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved