សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ ស្តីពីការជ្រើសរើសអតីតនិស្សិតគិលានុបដ្ឋាករបស់ ស.អ. ចូលបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី៧ ។ សូមទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៩៨៣ ៦៩៨។ 

 

កាលវិភាគសិក្សា និងកាលវិភាគប្រឡងជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់និស្សិត។ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកាលវិភាគសិក្សា និងប្រឡងគឺជាបញ្ជីដែលបង្ហាញពីកាលបរិច្ឆេទរបស់មុខវិជ្ជាជាក់លាក់ដែលត្រូវសិក្សា និងប្រឡង។ 

សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ និស្សិតអាចទាញកាលវិភាគសិក្សា និងកាលវិភាគប្រឡងតាមរយៈវេបសាយនេះដែលត្រូវបានដាក់ភ្ជាប់ស្របតាមមុខជំនាញ ជំនាន់ ពេលវេលាសិក្សា និងកម្រិតសិក្សានីមួយៗ។ កាលវិភាគសិក្សា និងកាលវិភាគប្រឡងត្រូវបាបបង្ហាញក្នុងតារាងទី ១ និង អត្ថន័យអក្សរកាត់និងលេខអារ៉ាប់ក្នុងប្រអប់ត្រូវបានកំណត់ក្នុងបញ្ជាក់ខាងក្រោម ៖ 

តារាងទី ១ ៖ កាលវិភាគសិក្សា និងប្រឡងតាមជំនាញនិងជំនាន់នីមួយៗ

ល.រ មុខជំនាញ/Major កាលវិភាគ និងការប្រឡង/Class Schedules and Examinations
MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE MOR AFT EVE
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
ជំនាន់/Promotion
   
1 គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច Business Administration                                                            
1 ភាសាកូរ៉េ Korean Language                                                            
2 ភាសាអង់គ្លេស English Language                                                            
3 ព័ត៌មានវិទ្យា Information Technology                                                          
4 វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ Computer Science                                                          
5 នីតិឯកជន Private Law                                                            
6 នីតិសាធារណៈ Public Law                                                            
7 នីតិអន្តរជាតិ International Law                                                            
8 វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ Political Science                                                            
9 ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ International Relations                                                            
10 គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម Business Management                                                            
11 គណនេយ្យ Accounting                                                          
12 ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ Banking and Finance                                                            
13 ទីផ្សារ Marketing                                                            
14 គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស Human Resource Management                                                            
15 គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ Hotel and Tourism Management                                                          
16 សំណង់ស៊ីវិល Civil Engineering                                                        
17 ស្ថាបត្យកម្ម Architecture                                                        
18 រចនាផ្នែកខាងក្នុង Interior Design                                                            
19 អគ្គីសនី និងអេឡិចត្រូនិច Electronics and Electricity                                                            
20 គិលានុបដ្ឋាក Nursing                                                            
1 គិលានុបដ្ឋាក Nursing                                                        
2 ឆ្មប Midwifery                                                            
3 គណនេយ្យ Accounting                                                            
4 គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ Hotel and Tourism Management                                                            
1 ភាសាកូរ៉េ Korean Language                                                            
2 ភាសាជប៉ុន Japanese Language                                                            
3 ភាសាចិន Chinese Language                                                            
4 ភាសាបារាំង French Language                                                            
5 ភាសាអង់គ្លេស English Language                                                            
6 ស្មាតធិច SMARTECH                                                            

 

បញ្ជាក់/Noted៖ 

  • MOR= MORNING (ពេលព្រឹក)
  • AFT= AFTERNOON (ពេលរសៀល)
  • EVE= EVENING (ពេលល្ងាច)
  • លេខ ១៥ មានន័យថា ជំនាន់ទី ១៥  / The number 15 represent to Promotion 15 
  • លេខពណ៌ខៀវសំដៅដល់ផ្នែកកាលវិភាគសិក្សា/ The blue Number is represented to Class Schedule section
  • លេខពណ៌ក្រហមសំដៅដល់ផ្នែកកាលវិភាគប្រឡង/ The red Number is represented to Examinations Schedule section

Conpyright© 2022 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved