សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
  អានបន្ត
 • សញ្ញាបត្រសម្រាប់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី 9-10 និ
  ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • អាហារូបករណ៍ 2020-2021
  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង/ Announcement
  ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤ ផ្នែក (29-07-2020 រហូតដល់ 29-10-2020)
  អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard! ~ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ (អេ.យូ) សូមជ្រើសរើស បុគ្គលិកការិយាល័យសិក្សា បុគ្គលិកការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស បុគ្គលិកការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិកការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាន ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ សូមបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកដាក់ពាក្យរាងរាល់ពេលធ្វើការ ។ 

 

I. កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

ប្រភេទនៃការអប់រំ៖ ឧត្តមសិក្សា/Type of Education: Higher Education

កម្រិត៖ ៦/Level:6

ចំនួនក្រេឌីត៖ ៣៩ ក្រេឌីត/Number of Credit: 39

១. ការពិពណ៌នា/ Description

          កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រីកចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ ជំនាញលេខនព្វន្តព័ត៌មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនង ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ និងចិត្តចលនា។ និស្សិតសិក្សាកម្មវិធីនេះនឹងអាចមានសមត្ថភាពពេញលេញ មានការជឿជាក់ អាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងផ្ទាល់ និងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយជោគជ័យស្របតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែង និងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង ជាពិសេស បន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។      

២. ឱកាសការងាររំពឹងទុក/Job Opportunity

          បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដោយជោគជ័យ និស្សិតនឹងមានឱកាសក្លាយជា៖

 • បុគ្គលិកនៅក្នុងសហគ្រាសអាជីវកម្ម ឬសាកលវិទ្យាល័យ
 • មន្ត្រីរាជការ(តាមរយៈការប្រឡង)

៣. លទ្ធផលនៃការសិក្សារំពឹងទុក/Expected Learning Outcomes

ក. ចំណេះដឹង (Knowledge)

PLO01៖    យល់ដឹងទូលំទូលាយពីចំណេះដឹង និងមុខវិជ្ជាស្របតាមជំនាញនីមួយៗ

PLO02៖   មានសមត្ថភាពបន្តការសិក្សាលើវិស័យដែលបានជ្រើសរើស

ខ. ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

PLO03៖   មានការយល់ដឹងពីគំនិត និងគោលការណ៍ទ្រឹស្តីទូទៅលើមុខវិជ្ជាដែលសិក្សា     

PLO04៖   ចេះវិភាគស្ថានការណ៍ និងបញ្ហាថ្មីៗនៅក្នុងការរស់នៅ

PLO05៖   ចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ

គ. ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibilities)

PLO06៖   ចេះផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែន    រដ្ឋាភិបាល

PLO07៖   បង្ហាញនូវការទំនួលខុសត្រូវសង្គម និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

PLO08៖  មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង សេចក្តីក្លាហាន គំនិតផ្តួចផ្តើម គំនិតច្នៃប្រឌិត ចេះវិភាគពិចារណា និងវាយតម្លៃប្រកបដោយហេតុផលខ្ពស់

PLO09៖  ចេះធ្វើការងារជាក្រុម មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមស្របតាមការវិវឌ្ឍរបស់សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងការយល់ដឹងពី វប្បធម៌បរទេស។

. ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង(Communications, Information Technology, and Numerical Skills)

PLO10៖    ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការសិក្សា ការងារ និងទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម        

PLO11៖    ប្រើប្រាស់ស្ថិតិវិទ្យាជាមូលដ្ឋានដើម្បីវិភាគ និងជំនួយដល់ការសិក្សា

. ជំនាញចិត្តចលនា (Psychomotor skills)

PLO12៖    មានសមត្ថភាពធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីប្រធានបទនានានៅក្នុងការសិក្សាដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ

បញ្ជាក់៖សូមមើលតារាងឆ្លុះបញ្ចាំងភាពឆ្លើយតបមុខវិជ្ជានីមួយៗទៅនឹងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល (PLOs) (Relationship between courses and program learning outcomes) នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ

៤. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន/Admission 

          ដើម្បីចូលសិក្សាថ្នាក់ឆ្នំាសិក្សាមូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ បេក្ខជនត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

 • ត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ សញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើស្រប​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ត្រូវមានវិន័យល្អ សីលធម៌ល្អ និងអាកប្បកិរិយាសមរម្យ
 • ត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងជ្រើសរើស ឬ ជ្រើសរើសចូលរៀនស្របតាមមុខជំនាញដែលបានជ្រើសរើស។ វិញ្ញាសា និង​ដំណើរការប្រឡង រៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ និង/ឬ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា ឬក្រសួងសុខាភិបាល
 • សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រសមមូលដែលមានមុខជំនាញមិនស្របគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សានៃជំនាញដែលបេក្ខជនជ្រើសរើសនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃដោយគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកដាច់ដោយឡែក។ ក្នុងករណីបេក្ខជនត្រូវបានវាយតម្លៃថា មិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ បេក្ខជនត្រូវរៀនកម្មវិធីថ្នាក់បំប៉នសមត្ថភាព(Bridging Course) ចំនួន ៩០ ម៉ោង (ផ្អែកទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកម្មវិធីថ្នាក់បំប៉នសមត្ថភាពដាច់ដោយឡែក) និងប្រឡងបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ
 • ភ្ជាប់ជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖
  • ពាក្យចូលរៀន ចំនួន ១​ ច្បាប់
  • រូបថត ៤ x ៦ ចំនួន ២ សន្លឹក
  • សញ្ញាបត្រថតចម្លងដោយមានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច(ការិយាល័យច្រកចេញ ចូលតែមួយស្រុក/ក្រុង) ចំនួន ២ សន្លឹក។ 

II. សាស្រ្តាចារ្យ  

១. បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគ្រូបង្រៀន /Decition_on_reversion_of_internal Regulation for Teaching staff 

២. បញ្ជីឈ្មោះសាស្ត្រាចារ្យសម្រាប់ឆ្នាំ 2019

៣. ទម្រង់ប្រវត្តិរូបសង្ខេបផ្លូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ

៤. គំរូសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ភាពស្របច្បាប់

៥. ទម្រង់សេចក្តីសម្រេចតែងតាំងសាស្ត្រាចា្ររ្យបង្រៀនតាមឆមាស/ធឺម 2020

៦. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីជ្រើសរើសសាស្ត្រាចារ្យ 2019

៧. សូចនាករសម្រាប់វាយតម្លៃគ្រូបង្រៀន

៨. ទម្រង់លទ្ធផលសម្រង់មតិការបង្រៀនរបស់សាស្ត្រាចារ្យ

III. និស្សិត

១. បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់និស្សិត/Decision on Internal Regulation for Student 

. ស្តិតិនិស្សិត 2020

. ការប្រឹក្សានិស្សិត ២០១៩-២០២០

៤. ក្លឹបនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តអេយូ

Conpyright© 2021 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved