សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

អំណាន

អំពីបណ្ណាល័យ

ទីតាំង ៖ បណ្ណាល័យ សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ

សកម្មភាព ៖ ការណែនាំអំពីការប្រេីប្រាស់បណ្ណាល័យ

បង្ហាញដោយ៖ ក្រុមការងារសាកលវិទ្យាល័យ (២០២២)

សូមចុចលើ    ដើម្បីម់ើលវីដេអូឃ្លីប!!!

 

 

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved