សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
  អានបន្ត
 • សញ្ញាបត្រសម្រាប់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី 9-10 និ
  ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • អាហារូបករណ៍ 2020-2021
  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង/ Announcement
  ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤ ផ្នែក (29-07-2020 រហូតដល់ 29-10-2020)
  អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard! ~ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ (អេ.យូ) សូមជ្រើសរើស បុគ្គលិកការិយាល័យសិក្សា បុគ្គលិកការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស បុគ្គលិកការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិកការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាន ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ សូមបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកដាក់ពាក្យរាងរាល់ពេលធ្វើការ ។ 

សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ មានគោលការណ៍ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិត ស្របទៅតាមការណែនាំរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង/ឬក្រសួងសុខាភិបាល។  គោលការណ៍ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះ មានជាអាទិ៍ដូចជា ការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន ការវាយតម្លៃការសិក្សា ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា ការការពារសារណា/និក្ខេបទ ការហាត់ការ/ចុះកម្មសិក្សា ការចល័តសិក្សា ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិស្សិតតាមរយៈ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម សិក្ខាសាលា កម្មវិធីសង្គម  មនុស្សធម៌ជាដើម។ ក្រៅពីនេះក្នុងបរិបទកូវីដ ១៩ នេះ សាកលវិទ្យាល័យបានបង្កើតគណៈគ្រប់គ្រងការបណ្តុះបណ្តាលពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក និងគោលការណ៍មួយចំនួនសម្រាប់ធានាដល់ការបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា​ តាមរយៈលិខិត លេខ៣៥៩៥ អយក.ឧស ចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ 

១. ការទទួលស្គាល់ការបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក លេខ៣៥៩៥ អយក.ឧស ចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

២. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាល

៣. គោលការណ៍សិក្សាពីចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

. គោលការណ៍ប្រឡងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

. ទំ្រង់វាយតម្លៃការសិក្សាពីចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

Conpyright© 2021 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved