សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

ការងារ

 

សង្គម

សកម្មភាពសម្អាតឆ្នេរអូត្រេះ
ទីកន្លែង៖ ខេត្តព្រះសីហនុ
កាលបរិច្ខេទ៖ ១៩ មេសា ២០២២
អ្នកចូលរួម៖ ក្រុមការងារ និងនិស្សិត ស.អ. និង ក្រុមហ៊ុន បាយអូប៊ីលឌីងកម្ពុជា
 ឬ 

Conpyright© 2022 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved