សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។
មុខងារ៖ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ការិយាល័យ៖  គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ផុតកំណត់៖ ១៥ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២
ទំនាក់ទំនង៖ 070 853 537/017 671 825
លម្អិត ៖   ឬ 
 

Conpyright© 2022 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved