សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
  អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard!

កាលវិភាគសិក្សា និងកាលវិភាគប្រឡងជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់និស្សិត។ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកាលវិភាគសិក្សា និងប្រឡងគឺជាបញ្ជីដែលបង្ហាញពីកាលបរិច្ឆេទរបស់មុខវិជ្ជាជាក់លាក់ដែលត្រូវសិក្សា និងប្រឡង។ 

សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ និស្សិតអាចទាញកាលវិភាគសិក្សា និងកាលវិភាគប្រឡងតាមរយៈវេបសាយនេះដែលត្រូវបានដាក់ភ្ជាប់ស្របតាមមុខជំនាញ ជំនាន់ ពេលវេលាសិក្សា និងកម្រិតសិក្សានីមួយៗ។ កាលវិភាគសិក្សា និងកាលវិភាគប្រឡងត្រូវបាបបង្ហាញក្នុងតារាងទី ១ និង អត្ថន័យអក្សរកាត់និងលេខអារ៉ាប់ក្នុងប្រអប់ត្រូវបានកំណត់ក្នុងបញ្ជាក់ខាងក្រោម ៖ 

១. កាលវិភាគសិក្សា/Class Schedules

ក. មុខជំនាញ/Major

I. កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់/MBA

1. គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច/Business Administration

 • ជំនាន់ទី ៣

II. កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ/Bachelor Degree

III. កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង/Associate Degree

1. គិលានុបដ្ឋាក/Nursing

 • ជំនាន់ទី ៧/Promotion 7

២. ការប្រឡងតាមជំនាញនិងជំនាន់នីមួយៗ

 

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved