សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។
មហាវិទ្យាល័យ កសិកម្ម
Faculty of Agriculture
          សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា មិន​អាច​ពឹង​អាស្រ័យ​ទៅ​លើតែ​វិស័យ​កាត់​ដេរ ទេសចរណ៍ និង​សំណង់ក្នុង​ការ​ជំរុញ​កំណើន (សេដ្ឋកិច្ច) ត​ទៅ​​មុខ​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​បាននោះ​ទេ ភាពចាំបាច់​ត្រូវ​តែមានការពង្រីកប្រភព​​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច ដោយ​ចាប់​យក​កាលានុវត្តភាពដែល​កើត​ចេញ​ពី​ការ​ប្រែប្រួលក្នុង​តំបន់និង​ពិភពលោក​ជា​ពិសេស​ត្រូវ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​វិស័យ​ដែល​មាន​សក្ដានុពល​ក្នុង​ប្រទេស។ វិស័យ​កសិកម្ម​ដែល​មាន​ចំណែក ១ ភាគ ៣ នៃ​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក ហើយ​និង​មាន​កម្លាំងពលកម្ម​ចំនួន​៤០% នោះគឺ​ជា​សក្ដានុពល​ធំធេង​របស់​កម្ពុជា។ ដូចនេះហើយបានជាមហាវិទ្យាល័យ កសិកម្ម ដើរតួជាអង្គភាពយ៉ាងសំខាន់ តាមរយៈការផ្តល់នូវការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដល់អ្នកសិក្សាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ទាំងចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ ជំនាញត្រិៈរិៈពិចារណា និងដោះស្រាយបញ្ហា និងជំនាញស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន អង្គការកសិកម្មជាតិ និងអន្តរជាតិស្របតាមបម្រែបម្រួលនៃកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាកសិករក្នុងសហគមន៍ និងជនបទ ។
          កម្មវិធីសិក្សាបានទទួលស្គាល់ដោយ គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា។
បរិញ្ញាបត្រ កសិកម្ម
Bachelor of Agricultural
- ជំនាញ ក្សេត្រសាស្ត្រ
   in Agronomy
- ជំនាញ អភិវឌ្ឈន៍ជនបទ
   in Rural  Development
ឱកាសទីផ្សារការងារ
Job Opportunities
- អ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ជនបទ
   Rural Area Manager;
- អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកកសិកម្ម
   Agriculture Manager;
- មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
   Senior Officer of Rural Development;
- អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
  Agriculture and Rural Development Consultant;
   - មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម
   Agricultural Economics Research Officer;
- មន្ត្រីបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកកសិកម្ម
   Agriculture Trainer;
- អ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យ
   Independent Researcher; and
- អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង
   Project Coordinator.

មុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ជំនាញ ក្សេត្រសាស្រ្ត

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស
(Basic Major Subjects)
មុខវិជ្ជាស្នូល
 (Core Major Subjects)
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ
(Subjects for General Education)
1.Introduction to Agriculture
2.Principle of Agriculture science,
   Food and Natural resource
3.General Genetic
4.Microbiology
5.Entomology
6.General chemistry
7.Fisheries ecology
8.Soil Science
9.Fish Physiology
10.Agricultural Engineering
11.English for Agriculture
12.Forest Management
13.Farming System research
14.Tropical Crop
15.Irrigation System
16.Agro-Forestry
17.Research Methodology
1.Seed Technology
2.Plant Pathology
3.Crop Protection
4.Agricultural Law
5.Plant Physiology
6.Agricultural Extension
7.Rubber Production
8.Rice Production
9.Forest Entomology
10.Animal Physiology
11.Pasture and Forage
12.Farm Management
13.Agro Industry
14.Agricultural economics
15.Food and Procession storage
16.Sustainable Agriculture
17.Rural Development
1.Personal Development
2.Principle of Philosophy
3.Computer Application
4.General English
5.Public Administration
6.Principle Economics
7.History of Cambodia
8.Problem solving and
Critical Thinking
9.Introduction to Statistic
10.Introduction to Law
 
 
មុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ជំនាញ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស
(Basic Major Subjects)
មុខវិជ្ជាស្នូល
 (Core Major Subjects)
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ
(Subjects for General Education)
1.Introduction to Agriculture
2.Principle of Agriculture science,
   Food and Natural resource
3.General Genetic
4.Microbiology
5.Entomology
6.General chemistry
7.Fisheries ecology
8.Soil Science
9.Fish Physiology
10.Agricultural Engineering
11.English for Agriculture
12.Forest Management
13.Farming System research
14.Tropical Crop
15.Irrigation System
16.Plant Pathology
17.Research Methodology
1.Rural Social Psychology
2.Rural development  concept and Practical
3.Agricultural Law
4.Rural Economics
5.Geographical Information
    Systems for Agriculture
6.Primary Health Care
7.Postharvest Technology for
    Horticulture
8.Research method for Rural
    development extension
9.Land Law
10.Project Management and
     Planning
11.Appropriate Technology
12.Teaching and Learning process
     of Management of training
13.Program Planning,Adaptation
     and Diffusion in Exteneion
14.Natural Resource Management
     in Rural Development
1.Personal Development
2.Principle of Philosophy
3.Computer Application
4.General English
5.Public Administration
6.Principle Economics
7.History of Cambodia
8.Problem solving and Critical Thinking
9.Introduction to Statistic
10.Introduction to Law

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved