សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

 

ឆ្នាំសិក្សា ៖ ២០១៩-២០២០

ឯកសារ  ៖ របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ (PDF)

បោះពុម្ព ៖ ២០២១

ទំហំ ៖ ៧៧ មេហ្គាបៃត៍

 

 

 

ឆ្នាំសិក្សា ៖ ២០១៨-២០១៩

ឯកសារ  ៖ របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ (PDF)

បោះពុម្ព ៖ ២០២០

ទំហំ ៖ ១២ មេហ្គាបៃត៍

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved