សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការរៀនភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
  ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្ងៃទី 11 ខែមិនា ឆ្នាំ2020 ម៉ោងសិក្សា: 4:00 ដល់ 5:30 រសៀល ថ្ងៃសិក្សា: ចន្ទ ពុធ សុក្រ រយៈពេល៣ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍
  អានបន្ត
 • AU Sangkran International Festival
  AU Sangkran International Festival is a multicultural program featuring Cambodian, French, Korean, Japanese and other cultures. The show is a combination of culture, tourism, traditional gaming, folk and the performance of various nationalities and multicultural concerts.
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង ពីការប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស
  ចាប់ពីថ្ងៃទី ២​ដល់ ៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០
  អានបន្ត

~ សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី ការផ្អាកការសិក្សាជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ។ សាកលវិទ្យាល័យអង្គរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ   សាស្រ្តចារ្យ និង និសិ្សត សម្រាកការសិក្សាជាបណ្ដោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី~

I. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន/Admission Requirement

សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ ទទួលបេក្ខជនជាសិស្ស និស្សិត ប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្ដ្រីរាជការ ដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ សញ្ជាតិ សាសនា ពណ៌សម្បុរ​ ឋានៈ និន្នាការ​នយោបាយ កាយ​សម្បទា អាយុ និងភេទ ដើម្បីឱ្យចុះឈ្មោះចូលរៀន ដែលមានលក្ខខណ្ឌទូទៅ ដូចខាងក្រោម/ The University of Angkor accepts candidates as students, citizens, and civil servants, regardless of their race, religion, nationality, political tendency, physical fitness, age and gender, to enroll in the following general conditions:

 • បេក្ខជនត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញបត្ររង/ Applicants must have a certification of high school diploma according to Ministry of Education, Youth and Sports for Associate’s Degree;
 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ សញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើស្រប​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញបត្រ/Applicants must have high school diploma or equivalent certificate in accordance with Ministry of Education, Youth and Sports for Bachelor’s Degree;
 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រឬ សញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើស្រប​តាម​គោលនយោបាយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញបត្រ/Applicants must have a bachelor's degree or equivalent degree in accordance with Ministry of Education, Youth and Sports for a Bachelor's Degree;
 • បេក្ខជនត្រូវមានវិន័យល្អ សីលធម៌ល្អ និងអាកប្បកិរិយាសមរម្យ/Applicants must have good discipline, good morality and proper behavior;
 • បេក្ខជនត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងជ្រើសរើស ឬ ជ្រើសរើសចូលរៀនស្របតាមឯកទេស។ វិញ្ញាសា និង​ដំណើរការប្រឡង រៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ និង/ឬ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា ឬក្រសួងសុខាភិបាល/Applicants must take entrance examination based on their major. The exam subjects and examination procedure are organized by universities and/or the Ministry of Education, Youth and Sport or Ministry of Health.

II. នីតិវិធីចុះឈ្មោះចូលរៀន/Enrollment Procedure

បេក្ខជនសិក្សាថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអប់រំ ត្រូវបំពេញ បែបបទចុះឈ្មោះចូលរៀន និងភ្ជាប់​ឯកសារមួយចំនួន​ដូចខាងក្រោម/Applicants wish to enroll in Associate's, Bachelor's and Master's Degree are required to complete the registration application form and attach the relevant documents as the following:

 • បំពេញពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន/Complete the admission application form;
 • បំពេញជីវប្រវត្តិសង្ខេប/Complete a brief biography;
 • ផ្ដល់លិខិតបញ្ជាក់ពីការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សញ្ញាបត្រ និង/ឬវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃ​ស្មើ សញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រស្រប​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា សម្រាប់កម្រិតសិក្សានីមួយៗរបស់ខ្លួន/Provide certificate of High School Diploma and/or Provisional Certificate of High School Diploma or equivalent degree in accordance with the Policy of Ministry of Education, Youth and Sport for each level of education;
 • ផ្ដល់រូបថតស្របតាមការកំណត់របស់សាកលវិទ្យាល័យ/Provide photo as determined by the University.

III. ព័ត៌មានទូទៅ/General Information

កម្មវិធីអប់រំឧត្ដមសិក្សាថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ត្រូវបានរៀបចំដោយ ក្រុមប្រឹក្សាអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ មានការពិគ្រោះយោបល់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ មានការទទួលស្គាល់ ពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ និង/ឬ អ្នកជំនាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ កូរ៉េ និងជប៉ុន។ កម្មវិធីអប់រំនៃឯកទេស នីមួយៗមានចំនួន ១២០ ក្រេឌីត​យ៉ាងតិច ក្នុងនោះការអប់រំទូទៅ(Foundation Year Education) មិនត្រូវតិចជាង ៣០ ក្រេឌីត និងការ​អប់រំជំនាញ (Specailization Education)មិនតិចជាង ៩០ ក្រេឌីត។ ការអប់រំជំនាញ ​រួមមាន មុខវិជ្ជាស្នូល​ (Core Major Subjects) មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃ​ជំនាញ (Basic Major Subjects) និង/ឬមុខវិជ្ជាជ្រើសរើសនៃ​ជំនាញ​(Elective Major Subjects) និងមុខវិជ្ជាគួបផ្សំ(Minor Subjects) / Curriculums for Associate, Bachelor, and Master Degree programs are developed by the Committee for Curriculum Development of the Angkor University, with consultation from stakeholders, accredited by the Ministry of Education, Youth and Sport, and/or experts from Korea and Japan University. Each curriculum is required to maintain a minimum of 120 credits, including Foundation Year Education not less than 30 credits and Specialization Education not less than 90 credits. Specialization Education contains Core Major Subjects, Basic Major Subjects and/or Elective Major Subjects and Minor Subjects.

ការបង្រៀនកម្មវិធីអប់រំឧត្តមសិក្សាថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ត្រូវបានគិតជាក្រេឌីត ដែល ១ (មួយ) ក្រេឌីត​សម្រាប់​ការសិក្សាទ្រឹស្តី (Theory Credits) ស្មើនឹង ១៥ម៉ោង ១(មួយ)ក្រេឌីតសម្រាប់ការសិក្សា​ប្រតិបត្តិ​(Laboratory Credits) ស្មើនឹង ៣០ម៉ោង និង ១(មួយ) ក្រេឌីតសម្រាប់ការអនុវត្ត​ជាក់ស្តែង (Field Work Credits) ស្មើនឹង ៤៥ម៉ោង និងក្រេឌីតសម្រាប់ការចុះសហគមន៍ (Community Practice Credits) ស្មើនឹង ៩០ ម៉ោង ។ ១(មួយ) ក្រេឌីតសម្រាប់ការសិក្សាទ្រឹស្តី ​​​គឺជាការ​បង្រៀនក្នុងថ្នាក់រយៈពេល ១ម៉ោង ក្នុង ១សប្តាហ៍។ ១(មួយ) ក្រេឌីតសម្រាប់ការសិក្សាប្រតិបត្តិ ដូចជា​ការហ្វឹកហាត់ ឬការធ្វើពិសោធន៍ មានរយៈពេល ២ម៉ោង ក្នុង ១សប្តាហ៍។ ១(មួយ)ក្រេឌីត​សម្រាប់​ការអនុវត្ត​ជាក់ស្តែង មានរយៈពេល ៣ម៉ោង ក្នុង ១សប្តាហ៍ /The Curriculum for Associate Program, Bachelor Program, and Master Program is counted as a credit system where 1 (one) credit for Theory Credits is equal to 15 hours, 1 (one) credit for Laboratory Credits is equal to 30 hours, one (1) credit for Field Work Credits is equal to 45 hours and one (1) credit for Community Practice Credits is equal to 90 hours . One (1) credit for Theory is one-hour lecture per week. One (1) credit for Laboratory, such as practice or experiment is 2 hours per week. One (1) credit for Field Work is 3 hours per week.

ការអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំឧត្ដមសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ត្រូវប្រើប្រាស់ ភាសាខ្មែរជាយាន និងភាសាអង់គ្លេសជាភាសាជំនួយខាងបច្ចេកទេសសម្រាប់ការ បណ្ដុះបណ្ដាល។ ចំពោះកម្មវិធីអប់រំឧត្ដមសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឯកទេសការអប់រំភាសាបរទេស ត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសជាយាន /The implementation of Associate, Bachelor and Master program shall use Khmer language as priority and English as the technical assistance language for the training. For Associate, Bachelor and Master Program majoring in foreign language shall use foreign language as priority.

កម្មវិធីអប់រំឧត្តមសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រ និស្សិតត្រូវសិក្សាដូចខាងក្រោម/Higher educational programs for Associate and Bachelor Degree, students shall study as the following schedule:

១- ការសិក្សា​ថ្ងៃចន្ទ​ដល់ថ្ងៃសុក្រត្រូវបានបែងចែកជា ៣ (បី)ពេលសម្រាប់និសិ្សតជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម/ Monday to Friday study is divided into three (3) learning schedules for students to choose:

-ការសិក្សាពេលព្រឹក/Morning Schedule

 • និស្សិតត្រូវចូលរៀន សិក្សាពេលព្រឹក៖ ម៉ោង ៧៖៣០ ដល់ ០៩៖០០  សម្រាប់ Session      ទី ១ ហើយ​​​​​ សម្រាកចំនួន ៣០ នាទី/ Students shall start at 7:30am - 9:00am for the first session and have a break of 30 minutes;
 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ៩៖៣០នាទីដល់ម៉ោង ១១៖០០ នាទីព្រឹក សម្រាប់ Session ទី ២ /Students shall start at 9:30am to 11:00 am for the second session.

-ការសិក្សាពេលរសៀល/ Afternoon Schedule

 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ២៖០០ នាទីដល់ម៉ោង ៣:៣០ នាទីរសៀល សម្រាប់ Session ទី ១​ ហើយ​សម្រាកចំនួន ១៥ នាទី/ Students shall start at 2:00pm - 3:30pm for the first session and have a break of 15 minutes;
 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ៣:៤៥ នាទីដល់ម៉ោង ៥:១៥ នាទីល្ងាច សម្រាប់ Session     ទី ២ /Students shall start at 3:45pm to 5:15pm for the second session.

-ការសិក្សាពេលយប់/ Evening Schedule

 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ៦:០០ នាទីដល់ម៉ោង ៧:៣០ នាទីយប់ សម្រាប់ Session      ទី ១​ ហើយ​សម្រាកចំនួន ១៥ នាទី/ Students shall start at 6:00pm - 7:30pm for the first session and have a break of 15 minutes;
 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ៧:៤៥ នាទីដល់ម៉ោង ៩:១៥ នាទីយប់សម្រាប់ Session ២/Students shall start at 7:45pm to 09:15pm for the second session.

ការសិក្សាថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ត្រូវបានបែងចែក ដូចខាងក្រោម / Saturday to Sunday study is divided as the following:

-ការសិក្សាថ្ងៃសៅរ៍/Saturday Schedule

ការសិក្សានៅថ្ងៃសៅរ៍ និស្សិតត្រូវសិក្សាចំនួន ៩ ម៉ោង ស្មើនឹង  ៦ Sessions  ដែលមានពេលសិក្សា ដូចខាងក្រោម/Students are required to study 9 hours, equal to 6 sessions:

 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវសិក្សាម៉ោង ៧៖០០ ដល់ ៥៖១៥ នាទីល្ងាច / Students will start from 7:00am to 5:00 pm.

-ការសិក្សាថ្ងៃអាទិត្យ/ Sunday Schedule

ការសិក្សានៅថ្ងៃអាទិត្យ និស្សិតត្រូវសិក្សាចំនួន ៩ ម៉ោង ស្មើនឹង ៦ Sessions ដែលមានពេល សិក្សា ដូចខាងក្រោម /Students are required to study 9 hours, equal 6 sessions:

 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ៧៖០០ នាទីដល់ម៉ោង ៨៖៣០ នាទីព្រឹក សម្រាប់ Session ទី ១​ ហើយសម្រាកចំនួន ២៥ នាទី/ Students will start at 7:00am to 8:30am for the first session and have a break of 25 minutes;
 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ៩៖០០ នាទីដល់ម៉ោង ១០៖២៥ នាទីព្រឹក សម្រាប់ Session ទី ២ ហើយសម្រាកចំនួន ១០ នាទី/ Students will start at 9:00am to 10:25am for the second session and have a break of 10 minutes;
 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ១០៖៣០ នាទីដល់ម៉ោង ១២៖០០ នាទីព្រឹក សម្រាប់ Session ទី ៣ សម្រាកចំនួន ១ ម៉ោង/Students will start at 10:30am to 12:00 for the third session and have a break of 1 hour;
 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ០២៖០០ នាទីដល់ម៉ោង ០៣៖៣០ នាទីព្រឹក សម្រាប់ Session ទី ៤/Students will start at 2:00pm to 3:30pm for the fourth session.

កម្មវិធីអប់រំឧត្តមសិក្សា បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និស្សិតត្រូវសិក្សាដូចខាងក្រោម/Higher educational programs for Master Degree, students shall study as the following schedule: 

ការសិក្សាថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ត្រូវបានបែងចែក ដូចខាងក្រោម /Studying on Saturday and Sunday is divided as the following:

-ការសិក្សាថ្ងៃសៅរ៍/ Saturday Schedule

ការសិក្សានៅថ្ងៃសៅរ៍ និស្សិតត្រូវសិក្សាចំនួន ៣ម៉ោង ដែលមានពេលសិក្សា ដូចខាងក្រោម/Students are required to study 3 hours with the study time as follows:

 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវសិក្សាម៉ោង ម៉ោង ៥៖០០ នាទីដល់ម៉ោង ៨៖៣០ល្ងាច  ស្មើនឹង ២ Session/ Students will start from 5:00pm to 8:30 pm, equal to 2 sessions

-ការសិក្សាថ្ងៃអាទិត្យ/ Sunday Schedule

ការសិក្សានៅថ្ងៃអាទិត្យ និស្សិតត្រូវសិក្សាចំនួន ៩ ម៉ោង ស្មើនឹង ៦ Sessions ដែលមានពេល សិក្សា ដូចខាងក្រោម /Students are required to study 9 hours, equal to 6 sessions with the study time as follows:

 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ៧៖០០ នាទីដល់ម៉ោង ៨៖៣០ នាទីព្រឹក សម្រាប់ Session   ទី ១​ ហើយសម្រាកចំនួន ២៥ នាទី/ Students will start from 7:00am to 8:30am for the first session and have a break of 25 minutes;
 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ៩៖០០ នាទីដល់ម៉ោង ១០៖២៥ នាទីព្រឹក សម្រាប់ Session ទី ២ ហើយសម្រាកចំនួន ១០ នាទី/ Students will start from 9:00am to 10:25am for the second session and have a break of 10 minutes;
 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ១០៖៣០ នាទីដល់ម៉ោង ១២៖០០ នាទីព្រឹក សម្រាប់ Session ទី ៣ សម្រាកចំនួន ១ ម៉ោង/ Students will start from 10:30am to 12:00 for the third session and have a break of 1 hour;
 • និស្សិតត្រូវចូលរៀននៅម៉ោង ០២៖០០ នាទីដល់ម៉ោង ០៣៖៣០ នាទីព្រឹក សម្រាប់ Session ទី ៤/ Students will start from 2:00pm to 3:30pm for the fourth session.

Conpyright© 2020 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved