សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ(ស.អ.) មានដំណើរការស្របតាមអភិបាលកិច្ចនិងគោលការណ៍គ្រប់គ្រង ហើយមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រតិបត្តិដូចទៅ/Angkor University operates in accordance with the Governance and Administration Policy, and has the following Management៖ 

 

១. សាកលវិទ្យាធិការ Rector

​​​សាកលវិទ្យាធិការជាតំណែងកំពូលក្នុងការដឹកនាំ ប្រតិបត្តិ ដើម្បីធានាគុណភាព និងភាពរឹងមាំរបស់ ស.អ. ហើយត្រូវបានតែងតាំងដោយសេចក្ដីសម្រេចលេខ ៤០៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។ សាកលវិទ្យាធិការមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

 • ពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ ស.អ.
 • ធានាគុណភាពអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាល
 • ដឹកនាំការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
 • ចាត់ចែងកិច្ចការទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • ដឹកនាំចាត់ចែងក្នុងការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • ផ្ដួចផ្ដើម និងដឹកនាំរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រសម្រាប់អភិវឌ្ឍ ស.អ.
 • ជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនអនុលោមតាមការណែនាំរបស់ អយក. និង សខល
 • រៀបចំរបាយការណ៍រាល់សកម្មភាពសិក្សាជូន អយក. សខល និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងអនុស្សរណៈយោគយល់
 • គោរព និង អនុវត្ដតាមសេចក្ដីណែនាំនិងបទដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបណ្តុះបណ្ដាលរបស់ អយក. និង សខល ព្រមទាំងគោលនយោបាយជាតិសំដៅដល់ការធានាគុណភាពអប់រំ
 • ទទួលបន្ទុកអនុវត្ដសេចក្ដីសម្រេចទាំងឡាយរបស់ ស.អ. ព្រមទាំងដាក់ឱ្យដំណើរការនូវគោលនយោបាយដែលបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់
 • ដឹកនាំអង្គប្រជុំរបស់គណៈប្រតិបត្ដិ ព្រមទាំងអង្គប្រជុំនានានៅក្នុង ស.អ.
 • រៀបចំផែនការ និងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ ហើយដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពិនិត្យ
 • សម្រេចលើការលើកទឹកចិត្ត និងវិធានការរដ្ឋបាលចំពោះបុគ្គលិកអប់រំ និងនិស្សិត
 • ស្នើសុំតែងតាំង ផ្លាស់ប្ដូរសាកលវិទ្យាធិការរងទៅ ក.ស.អ.
 • ជ្រើសរើស តែងតាំង ដកហូត និងផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកអប់រំនិងនិស្សិតទាំងអស់របស់ ស.អ.។

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប /Biography

ហត្ថលេខា/ Signature

 

២. ទីប្រឹក្សាសាកលវិទ្យាធិការ/Advisory Board

ស.អ. មានឧត្តមទីប្រឹក្សាចំនួន ២រូប គឺឯកឧត្ដម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ីង ថូរ៉ាក់ស៊ី (H.E. Prof. Dr. Hing Thoraxy, Academician៖ យោងសេចក្ដីសម្រេចលេខ ០១៤៧/២១ ស.អ. ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ជាឧត្តមទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកក្របខ័ណ្ឌអប់រំ/ The Supreme Advisor in charge of giving advice to Academic Affair) និង សាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញា
យ៉ៃ ចន្ទនា (Prof. Dr. med. Yay Chantana ៖ យោងតាមសេចក្ដីសម្រេចលេខ ០១៤៨/២១ ស.អ. ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ជាឧត្តមទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកក្របខ័ណ្ឌសុខាភិបាល/ The Supreme Advisor in charge of giving advice to Health Affair)ដែលផ្ដល់យោបល់ដូចតទៅ៖

 • ការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ ស.អ.
 • គុណភាពអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាល
 • ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
 • ការទំនាក់ទំនងជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • ការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ ស.អ.
 • ការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនអនុលោមតាមការណែនាំរបស់ អយក. និង សខល
 • ការរៀបចំរបាយការណ៍រាល់សកម្មភាពសិក្សាជូន អយក. និង សខល និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ដែលពាក់ព័ន្ធតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងអនុស្សរណៈយោគយល់
 • ចូលរួមគោរព និងអនុវត្ដតាមសេចក្ដីការណែនាំ និងបទដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ
 • បណ្តុះបណ្ដាលរបស់ អយក. និង សខល ព្រមទាំងគោលនយោបាយជាតិសំដៅដល់ការធានាគុណភាពអប់រំ
 • ទទួលបន្ទុកអនុវត្ដសេចក្ដីសម្រេចទាំងឡាយរបស់ ស.អ.
 • ការលើកទឹកចិត្ត និងវិធានការរដ្ឋបាលចំពោះបុគ្គលិកអប់រំ និងនិស្សិត។
 

​៣. សាកលវិទ្យាធិការដ្ឋាន (ស.ដ្ឋាន) /Rectorate

ជាគណៈប្រតិបត្តិរបស់ ស.អ. ដែលសាកលវិទ្យាធិការជាប្រមុខ និងមានឋានៈជាអគ្គអភិបាល។ នៅក្នុងប្រការ១៥ នៃសេចក្ដីសម្រេចលេខ ០១៥៦-១/២១ ស្ដីពី អភិបាលកិច្ច និងគោលការណ៍គ្រប់គ្រង ស.ដ្ឋាន មានប្រព័ន្ធដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងដែលមានសមាសភាព  ដូចខាងក្រោម ៖

 • សាកលវិទ្យាធិការ                                                       អគ្គអភិបាល
 • សាកលវិទ្យាធិការរងមួយចំនួន                                      ​អគ្គអភិបាលរង
 • តំណាងទីប្រឹក្សា                                                         អភិបាល
 • តំណាងក្រុមប្រឹក្សានានា (លើកលែងតែ ក.ស.អ.)           អភិបាល
 • តំណាងគណៈកម្មការនានា                                           អភិបាល
 • តំណាងមហាវិទ្យាល័យ/វិទ្យាស្ថាន                                  អភិបាល
 • តំណាងដេប៉ាតឺម៉ង់                                                      អភិបាល
 • តំណាងអង្គភាពចំណុះ/ការិយាល័យសេនាធិការ               អភិបាល
 • តំណាងក្រុមជំនួយការសាកលវិទ្យាធិការ                          លេខ

ហើយមានតួនាទីដូចតទៅ ៖

 • ដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងជាតំណាងពេញសិទ្ធិរបស់ ស..
 • រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ ស..
  • ផ្តួចផ្តើម ព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និង
  • រៀបចំសំណើសុំការអនុម័តទៅ ក.ស..
 • រៀបចំ និងអនុម័តផែនការប្រតិបត្តិរបស់ ស..
 • តែងតាំងនិងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់ប្រធានអង្គភាពចំណុះ/ការិយាល័យសេនាធិការ
 • ចុះអនុស្សរណៈជាមួយអង្គភាពដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • ដាក់ការងារជូនប្រធានអង្គភាពចំណុះ/ការិយាល័យសេនាធិការ
 • បង្កើត និងអនុម័តបទប្បញ្ញតិនានារបស់ ស..
 • រៀបចំរបាយការណ៍លទ្ធផលការងារប្រចាំខែ/ត្រីមាស/ឆមាស/ឆ្នាំ ពាក់កណ្តាលនិងចុងអាណត្តិ នៃយុទ្ធសាស្រ្តដែលបានដាក់ចេញ
 • វាយតម្លៃលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាស/ឆ្នាំ ពាក់កណ្តាលនិងចុងអាណត្តិនៃយុទ្ធសាស្រ្តដែលបានដាក់ចេញ។

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved