សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
  អានបន្ត
 • សញ្ញាបត្រសម្រាប់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី 9-10 និ
  ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • អាហារូបករណ៍ 2020-2021
  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង/ Announcement
  ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤ ផ្នែក (29-07-2020 រហូតដល់ 29-10-2020)
  អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard! ~ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ (អេ.យូ) សូមជ្រើសរើស បុគ្គលិកការិយាល័យសិក្សា បុគ្គលិកការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស បុគ្គលិកការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិកការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាន ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ សូមបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកដាក់ពាក្យរាងរាល់ពេលធ្វើការ ។ 

សាកលវិទ្យាល័យអង្គរមានដំណើរការស្របតាមគោលការណ៍គ្រប់គ្រង និងអភិបាលកិច្ច ហើយមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រតិបត្តិដូចទៅ/Angkor University operates in accordance with the Governance and Administration Policy, and has the following Management៖ 

 1. សាកលវិទ្យាធិការ Rector
 2. ទីប្រឹក្សាសាកលវិទ្យាធិការ/Advisory Board
 3. ក្រុមប្រឹក្សាអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល/ Academic and Educational Training Advisory Board 
 4. សាកលវិទ្យាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិក្សា និងសេវានិស្សិត/ Vice Rector in charge of Academic and Student Service 
  • មហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈ/Faculty of Public Health 
  • មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម/ Faculty of Engineering and Architecture 
  • មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍/ Faculty of Business Management and Tourism  
  • មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា/ Faculty of Science and Technology 
  • មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រនិងភាសា/ Faculty of Humanity and Languages 
  • មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងនីតិសាស្ត្រ/ Faculty of Sociology and Law
  • មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម/ Faculty of Agriculture 
  • ​​ការិយាល័យសិក្សានិងកិច្ចការប្រឡង/ Academic and Examination Office 
  • ការិយាល័យថ្នាក់ក្រោយឧត្តម/ Post Graduate Office 
  • មជ្ឍមណ្ឌលភាសាបរទេស/ language Center 
  • មជ្ឍមណ្ឌលស្មាតធិច/ SMAR-TECH Center
  • សាកលវិទ្យាធិការរងទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល/Vice Rector in charge of Finance and Administration 
   • ​​ការិយាល័យគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ​ Finance and Accounting Office 
   • ការិយាល័យសវនកម្ម/ Audit Office 
   • ការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងធនធានមនុស្ស/ Human and Administration Office 
   • អន្តេវាសិកដ្ឋាន/ Domatory 
   • អាហារដ្ឋាន/ AU Cafe 
 5. សាកលវិទ្យាធិការរងទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ/Vice Rector in charge of Relation and International Cooperation
  • ​​ការិយាល័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងបច្ចេកវិទ្យា/ Cooperation and Technology Office 
  • បណ្ណាល័យ/ Library 
 6. ការិយាល័យធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង/Internal Quality Assurance Office 
 7. មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដើម្បីឧត្តមភាពនិងនវានុវត្តន៍/ Research Center for Excelence and Innovation of Angkor University  

 

Conpyright© 2021 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved