សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

​១. កម្មសិក្សា

ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

និស្សិត យ៉ុន ប៊ុនឈឿន

កម្មសិក្សានៅទីក្រុង អូសាកា ប្រទេសជប៉ុន

មុខជំនាញសំណង់ស៊ីវិល

រយៈពេលកម្មសិក្សា ៖ ០១ឆ្នាំ

សូមចុចលើ    ដើម្បីភ្ជាប់ទៅវីដេអូឃ្លីប!

 

និស្សិត ម៉ុល ឆេងងួន

កម្មសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

មុខជំនាញ៖ គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍

រយៈពេលកម្មសិក្សា ៖ ០១ឆ្នាំ

សូមចុចលើ  ដើម្បីភ្ជាប់ទៅវីដេអូឃ្លីប!

 

និស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម

ទីកន្លែងកម្មសិក្សា៖ Angkor Eco Residence ខេត្តសៀមរាប

មុខជំនាញ៖ សំណង់ស៊ីវិល និង ស្ថាបត្យកម្ម

រយៈពេលកម្មសិក្សា ៖ ០១ ខែ

សូមចុចលើ  ដើម្បីភ្ជាប់ទៅវីដេអូឃ្លីប!

 

២. សហគមន៍

ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២

និស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈ

ទីកន្លែងកម្មសិក្សា៖៖ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប

មុខជំនាញ៖ គិលានុបដ្ឋាក

ឆ្នាំចុះកម្មសិក្សា ៖ ២០២២ ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន elsevier

សូមចុចលើ   ដើម្បីភ្ជាប់ទៅវីដេអូឃ្លីប!

 

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

និស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈ

ទីកន្លែងកម្មសិក្សា៖ ខេត្តសៀមរាប

មុខជំនាញ៖ គិលានុបដ្ឋាក និង ឆ្មប

ឆ្នាំចុះកម្មសិក្សា ៖ ២០១៧

សូមចុចលើ    ដើម្បីភ្ជាប់ទៅវីដេអូឃ្លីប!

 

៣. ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨

ការបោះជំរុំសិក្សា

ទីតាំង ៖ សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ

ក្រុមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រា និងសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ

ឆ្នាំសិក្សា ៖ ២០១៨

សូមចុចលើ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅវីដេអូឃ្លីប!

 

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved