សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។
មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
Faculty of Business Administration and Tourism
]មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច និងទេសចរណ៍ គឺជាមហាវិទ្យាល័យដែលមានការវិវត្តខ្ពស់ប្រកបដោយភាពជឿជាក់ពេញនិយមក្នុងបរិបទប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចនិងឧត្តមភាពក្នុងការផ្តល់សេវាអប់រំ បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសទាំងម៉ោងទ្រឹស្តី និងម៉ោងអនុវត្តជាក់ស្តែង អ្នកសិក្សាអាចស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដែលមានបណ្ណាល័យធំទូលាយ ឯកសារស្រាវជ្រាវជាច្រើនប្រភេទដ៏សម្បូរបែប និងមានអ៊ីនធឺណែតល្បឿនលឿនសម្រាប់បម្រើសេវាសិក្សាដល់និស្សិតធ្វើការស្រាវជ្រាវ បូកបញ្ចូលការចុះកម្មសិក្សា និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័នដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិដូចជា៖ ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ។
បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
Bachelor of Business Administration 
- ជំនាញ គណនេយ្យ
  in Accounting
- ជំនាញ ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
  in Finance & Banking
- ជំនាញ ទីផ្សារ
  in Marketing
-​ ជំនាញ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
  in Business Management
- ជំនាញ កុំព្យូទ័រពាណិជ្ជកម្ម
  in Business Computers
- ជំនាញ គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
  in Human Resources Management
- ជំនាញ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន
  in Management of Information System
- ជំនាញ គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និង ទេសចរណ៍
  in Hotel and Tourism Management
 - ជំនាញ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេស និងកូរ៉េ
  in Business Management  teaching English and Korean
ឱកាសទីផ្សារការងារ
Job Opportunity
- អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
  Human Resources Manager;
- អ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
  Financial Manager;
- គណនេយ្យករ និងសវនករផ្ទៃក្នុង
  Accountant / Internal Auditor;
- អ្នកជំនួញដែលជោគជ័យលើមុខរបរខ្នាតតូច
  Successful Small Business Entrepreneur;
- អ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារ
  Bank Manager;
- អ្នកគ្រប់គ្រងការលក់ និងទីផ្សារ
  Promotion and Marketing Campaign Manager;
- មន្ត្រីវាយតម្លៃក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
  Insurance Company Assessor;
- អ្នកវិភាគលើការចំណាយ អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ច
  Cost Analyst / Financial Analyst / Economic Analyst; and
- សាស្ត្រាចារ្យ - គ្រូឧត្តមសិក្សា
  Professor - Lecturer.

 

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved