សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។
 

ប្រភេទនៃការអប់រំ៖ ឧត្តមសិក្សា/Type of Education: Higher Education

កម្រិត៖ /Level:

ចំនួនក្រេឌីត៖ /Number of Credit: 

១. ការពិពណ៌នា/ Description   

មហាវិទ្យាល័យ សុខភាពសាធារណៈ រៀបចំឱ្យនិស្សិតសិក្សា និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបន្ទប់អនុវត្តបង្ហាញត្រាប់ (TP) ស្របទៅតាមមន្ទីរពេទ្យ មណ្ឌលសុខភាព និងសាស្ត្រាចារ្យមានជំនាញជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ និងបទពិសោធយូរឆ្នាំមកពីស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជនលើវិស័យសុខាភិបាល ។
កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល និង គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា 
 • ជំនាញ គិលានុបដ្ឋាក/in Nursing 
 • ជំនាញ ឆ្មប/in Midwifery

២. ឱកាសការងាររំពឹងទុក/Job Opportunity

និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរលើមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនឹងមានតួនាទីនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលឯកជន និងរដ្ឋដូចជា៖
Our graduates hold different positions in industries and the government such as:

 • បុគ្គលិកថែទាំ មាតា និងទារក/Maternity and Infant Care Worker; and
 • បុគ្គលិកថែទាំ អ្នកជម្ងឺ នៅតាមគ្លីនិកឯកជន និងរដ្ឋ/Employee Care Provider in Private and State Clinics. 

៣. លទ្ធផលនៃការសិក្សារំពឹងទុក/Expected Learning Outcomes

ក. ចំណេះដឹង (Knowledge)

PLO01៖    យល់ដឹងទូលំទូលាយពីចំណេះដឹង និងមុខវិជ្ជាស្របតាមជំនាញនីមួយៗ

PLO02៖   មានសមត្ថភាពបន្តការសិក្សាលើវិស័យដែលបានជ្រើសរើស

ខ. ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

PLO03៖   មានការយល់ដឹងពីគំនិត និងគោលការណ៍ទ្រឹស្តីទូទៅលើមុខវិជ្ជាដែលសិក្សា     

PLO04៖   ចេះវិភាគស្ថានការណ៍ និងបញ្ហាថ្មីៗនៅក្នុងការរស់នៅ

PLO05៖   ចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ

គ. ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibilities)

PLO06៖   ចេះផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែន    រដ្ឋាភិបាល

PLO07៖   បង្ហាញនូវការទំនួលខុសត្រូវសង្គម និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

PLO08៖  មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង សេចក្តីក្លាហាន គំនិតផ្តួចផ្តើម គំនិតច្នៃប្រឌិត ចេះវិភាគពិចារណា និងវាយតម្លៃប្រកបដោយហេតុផលខ្ពស់

PLO09៖  ចេះធ្វើការងារជាក្រុម មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមស្របតាមការវិវឌ្ឍរបស់សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងការយល់ដឹងពី វប្បធម៌បរទេស។

ឃ. ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង(Communications, Information Technology, and Numerical Skills)

PLO10៖    ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការសិក្សា ការងារ និងទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម        

PLO11៖    ប្រើប្រាស់ស្ថិតិវិទ្យាជាមូលដ្ឋានដើម្បីវិភាគ និងជំនួយដល់ការសិក្សា

ង. ជំនាញចិត្តចលនា (Psychomotor skills)

PLO12៖    មានសមត្ថភាពធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីប្រធានបទនានានៅក្នុងការសិក្សាដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ

បញ្ជាក់៖សូមមើលតារាងឆ្លុះបញ្ចាំងភាពឆ្លើយតបមុខវិជ្ជានីមួយៗទៅនឹងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល (PLOs) (Relationship between courses and program learning outcomes) នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ក។

៤. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន/Admission 

ដើម្បីក្លាយជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ បេក្ខជន បេក្ខនារីត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចតទៅ៖

 • ត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ សញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើស្រប​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ត្រូវមានវិន័យល្អ សីលធម៌ល្អ និងអាកប្បកិរិយាសមរម្យ
 • ត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀនស្របតាមមុខជំនាញដែលបានជ្រើសរើសតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិផ្នែក សុខាភិបាល។ វិញ្ញាសា និង​ដំណើរការប្រឡង រៀបចំដោយ គណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិផ្នែក សុខាភិបាល
 • ភ្ជាប់ជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖
  • ពាក្យចូលរៀន ចំនួន ១​ ច្បាប់
  • រូបថត ៤ x ៦ ចំនួន ២ សន្លឹក
  • សញ្ញាបត្រថតចម្លងដោយមានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច(ការិយាល័យច្រកចេញ ចូលតែមួយស្រុក/ក្រុង) ចំនួន ២ សន្លឹក។

 II. មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់អនុវត្តក្នុងស្រុក /Local Hospital for Internship 

III. អាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាត /License 

 

Conpyright© 2022 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved