សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
  អានបន្ត
 • សញ្ញាបត្រសម្រាប់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី 9-10 និ
  ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • អាហារូបករណ៍ 2020-2021
  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង/ Announcement
  ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤ ផ្នែក (29-07-2020 រហូតដល់ 29-10-2020)
  អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard! ~ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ (អេ.យូ) សូមជ្រើសរើស បុគ្គលិកការិយាល័យសិក្សា បុគ្គលិកការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស បុគ្គលិកការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិកការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាន ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ សូមបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកដាក់ពាក្យរាងរាល់ពេលធ្វើការ ។ 

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា
Faculty of Science and Technology
          មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាផ្តល់ឱ្យនិស្សិតនូវការសិក្សាទ្រឹស្តីស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋានដោយផ្តោតលើការអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។ សាស្ត្រាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍លើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មាន​វិទ្យាជាពិសេសទាក់ទងនឹង ICT ។
          កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ។
បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ 
Bachelor of  Science
 • ជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា /in Information Technology
 • ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ/in Computer Sciences
ឱកាសទីផ្សារការងារ
Job Opportunities
និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរលើបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនឹងមានតួនាទីនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មឯកជន និងរដ្ឋដូចជា / Graduates from this field of study will work indifferent positions in private industries and the government such as:
 • អ្នកគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាន/ Information Systems Manager;
 • អ្នកជំនួញធុរកិច្ចលើអេឡិចត្រូនិច/ E-Commerce Specialist;          
 • អ្នកគ្រប់គ្រងសេវាគាំទ្រលើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន /IT Support Manager;
 • វិស្វករផ្នែកទន់ /Software Engineer;
 • អ្នកគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធព័ត៌មានលើអ៉ីនធឺណែត/ Cyber Security Management;
 • អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ និងប្រព័ន្ធធុរកិច្ចអេឡិចត្រូនិច/Web-designer / E-commerce System Developer;
 • អ្នកជំនាញផ្នែកបណ្តាញ/Network Specialist; and
 • អ្នកវិភាគប្រព័ន្ធ /Systems Analyst.
 
មុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា
មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស
(Basic Major Subjects)
មុខវិជ្ជាស្នូល
 (Core Major Subjects)
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ
(Subjects for General Education)
1.C++ Programming I
2.Web Design I (HTML+CSS)
3.Database System I
4.Data Communication
5.Statistic for IT
6.C++ Programming II
7.Web Design II (JavaScript + JS Framework)
8.Database System II
9.Computer Networking
10.E-Commerce
11.DOT NET Programming I
12.Ms SQL Server
13.Web Development I
14.Routing and Switching Essentials
15.Network Administration for
     Windows Server I
16.Research Methodology
1.DOT NET Programming II
2.Network Security
3.Web Development II
4.Advance Routing and Switching
5.Network Administration for  
   Windows Server II
6.Linux Network Management
7.ASP C#.Net I
8.Mobile Programming I
9.Software Engineering and
   Project Management
10.Mobile Programming II
11.ASP C#.Net II
12.Linux Project Administration
13.Management Information System
1.Personal Development
2.Principle of Philosophy
3.Computer Application
4.General English
5.Public Administration
6.Principle Economics
7.History of Cambodia
8.Problem solving and Critical Thinking
9.Introduction to Statistic
10.Introduction to Law
 
 
មុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ
មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស
(Basic Major Subjects)
មុខវិជ្ជាស្នូល
 (Core Major Subjects)
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ
(Subjects for General Education)
1.Dot Net  Programming I
2.Web Design I (HTML + CSS)
3.Database System I
4.C++ Programming I
5.Data communication
6.Dot Net Programming II
7.Web Design II (JavaScript + JS Framework)
8.Database System II
9.C++ Programming II
10.Computer Network
11.Window Network Adm. I
12.Java Programming I
13.PHP and MySQL I
14.Data Structure and Algorithm
15.Information System and
     Analyses Design
16.Research methodology
1.Window Network Adm. II
2.Java Programming II
3.PHP and MySQL II
4.Statistic (SPSS)
5.Linux System
6.ASP C# .net I
7.Mobile Programming I

 

8.Software Engineering
9.Advance Network
10.ASP C# .net II
11.Mobile Programming II
12.Management Information System
1.Personal Development
2.Principle of Philosophy
3.Computer Application
4.General English
5.Public Administration
6.Principle Economics
7.History of Cambodia
8.Problem solving and
Critical Thinking
9.Introduction to Statistic
10.Introduction to Law

 

Conpyright© 2021 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved