សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។
មហាវិទ្យាល័យ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសាបរទេស
Faculty of Humanities, and  Foreign Languages
          មហាវិទ្យាល័យ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសាបរទេសផ្តល់នូវការសិក្សាបែបទំនើបៗ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិយាមគរុកោសល្យលើការបង្រៀនភាសាដូចជា៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល ការពិភាក្សាជាក្រុម ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការធ្វើបទបង្ហាញ និងការសិក្សាជំនាញ​​​ការតស៊ូមតិ ជំនាញការនិយាយជាសាធារណៈ និងការចុះបង្រៀនសាកល្បងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថែមលើបរិបទអប់រំជាតិនិងអន្តរជាតិ។ សិក្សាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ខ្មែរ - បរទេស ដែលមានឯកទេសបង្រៀនភាសា និងមានបទពិសោធន៍បង្រៀនយូរឆ្នាំ។
          កម្មវិធីសិក្សាបានទទួលស្គាល់ដោយ គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ
នៃកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ។
បរិញ្ញាបត្រ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសាបរទេស
Bachelor of Humanities and Foreign Languages
- ជំនាញ ភាសាអង់គ្លេស
   in English Language
- ជំនាញ ភាសាកូរ៉េ
   in Korean Language
ឱកាសទីផ្សារការងារ
Job Opportunities
- អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគ្រឹះស្ថានអប់រំ
  Director of Educational Institutions;
- អ្នករៀបចំកម្មវិធីសិក្សា
  Curriculum Developer;
- អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមត្តេយ្យសិក្សាអន្តរជាតិ
  Director of International Schools;
- អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ 
  Coordinator of International Relations;
- អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសេវាអតិថិជន
  Manager of Customer Services;
- អ្នកបកប្រែសំណេរ និងផ្ទាល់មាត់
  (បណ្តាក់ និងប្រដេញ)   
  Translator/Interpreter
  (Consecutive and Simultaneous);
- អ្នកសរសេរ ផ្សព្វផ្សាយ និងរាយការណ៍ព័ត៌មាន
  Editor of Media System;
- គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមសិក្សា / មធ្យមសិក្សា
  (ភាសាខ្មែរ / អង់គ្លេស)
  Lecturer / Teacher in Secondary Schools; and
- សហគ្រិនក្នុងវិស័យអប់រំភាសា
  Educational Entrepreneurship.
មុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ជំនាញ ភាសាអង់គ្លេស
មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស
(Basic Major Subjects)
មុខវិជ្ជាស្នូល
 (Core Major Subjects)
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ
(Subjects for General Education)
1.Core English I, II, III,IV,V &VI
2.Basic literature
3.Academic writing I, II, III,IV&V
4.Global Study I, II, III,IV&V
5.Literature Study I,II,III&IV
6.Communication Study  I,II,III&IV
1.Foundation of Education I & II
2.Apply linguistic I&II
3.Teaching Methodology I&II
4.Course design and Material
   development
5.Teaching Practicum
1.Personal Development
2.Principle of Philosophy
3.Computer Application
4.General English
5.Public Administration
6.Principle Economics
7.History of Cambodia
8.Problem solving and Critical Thinking
9.Introduction to Statistic
10.Introduction to Law
 
មុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ជំនាញ ភាសាកូរ៉េ
មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស
(Basic Major Subjects)
មុខវិជ្ជាស្នូល
 (Core Major Subjects)
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ
(Subjects for General Education)
1.Korean Language
2.Korean Listening and Dictation
3.Korean Conversation
4.Korean Culture
5.Sociology
6.Philosophy in Korean
7.Reading comprehension
8.Korean movie
9.Expression Study
10.Korean culture
11.The history of Korean
12.Phycology
13.Environment
14.Sport
15.Role-Play
16.Korean news
1.Essay
2.Story-telling
3.Education
4.Korean literature
5.Art and Music
6.Korean soap-drama
7.Training field
8.Simultaneous interpretation
9.Job research
10.Korean Movie
11.Speech presentation
1.Personal Development
2.Principle of Philosophy
3.Computer Application
4.General English
5.Public Administration
6.Principle Economics
7.History of Cambodia
8.Problem solving and Critical Thinking
9.Introduction to Statistic
10.Introduction to Law

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved