សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។
 
ក្នុងមហាវិទ្យាល័យ សង្គមសាស្ត្រ និងនីតិសាស្ត្រ និស្សិតអាចមានឱកាសសិក្សាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យដែលមានចំណេះដឹង និងបទពិសោធផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ផ្នែកការទូត វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាយូរឆ្នាំ ។ និស្សិតចុះអនុវត្តផ្ទាល់នៅតាមស្ថាប័នជាតិធំៗ និងឯកជន ដូចជា ក្រុមហ៊ុនមេធាវី សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប សាលាឧទ្ធរណ៍ តុលាការកំពូល សាលាក្តីខ្មែរក្រហម រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងការអនុវត្តផ្ទាល់នៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងបន្ទប់សវនការសិប្បនិម្មិត ។ កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ ក្រសួង អប់រំយុវជន និងកីឡា និងគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា។
 
កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ /Bachelor Degree
  • នីតិឯកជន/Private Law
  • នីតិសាធារណៈ/Public Law
  • វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ/Political Science and International Relation
  • វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច/Economic Science
ឱកាសទីផ្សារការងារ/Job Opportunity
⇒ ចៅក្រម     
     Judge;               
⇒ ព្រះរាជអាជ្ញា
     Prosecutor;                                                                                                                
⇒ មេធាវី     
    Lawyer;
⇒ ក្រឡាបញ្ជី
     Greffier;
⇒ សាការី 
     Notary;                               
⇒ មជ្ឈត្តករ
     Arbitrator;​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
⇒ សាស្ត្រាចារ្យ - គ្រូឧត្តមសិក្សា
     Professor-Lecturer;
⇒ មន្ត្រីច្បាប់
     Legal Officer;   
⇒ ទីប្រឹក្សាច្បាប់
     Legal Consultant;
⇒ អាជ្ញាសាលា
     Bailiff;  
⇒ ជំនួយការ ផ្នែកច្បាប់
     Legal Assistant; 
⇒ ឧត្តមមន្ត្រី
     Senior Official; and
⇒ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
     The Arbitration Council.

 

ក្រេឌីត និងចំនួនម៉ោងសិក្សានៃមុខជំនាញ/Credits and Study Hours of Major 

ល.    ជំនាញ/Major                                                      ក្រេឌីត/Credit       ទ្រឹស្ដី(ម)/Theory(H)    ក្នុងថ្នាក់/Class  អង្គភាព/Institution  សហគមន៍ /Community  សរុប (ម)/Total

1    

នីតិឯកជន /Private Law     

132                  

1845 .                     

-                  

405 .                   

-             

2250

2

នីតិសាធារណៈ /Public Law

132

1845

-

405

-

2250

3

វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
/Political Science and International Relation                   

132

1845

-

405

-

2250

4

វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច/Economic Science

132

1845

-

405

-

2250

 

 

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved